04
May
2018

Јавни позив

Пројекат „Интегрисана социо-економска подршка жртвама мина у БиХ“ је финансиран од Европске уније, а имплементиран од Wоrld Vision-а у партнерству са Организацијом ампутираца „УДАС”. У оквиру поменутог пројекта, Организација ампутираца “УДАС”, са адресом Симе Миљуша 2, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, објављује:

Ј А В Н И П О З И В
за прикупљање понуда за:

- ЛОТ 1 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА И ПРИКЉУЧАКА
- ЛОТ 2 – НАБАВКА И ИСПОРУКА АЛАТА И ОПРЕМЕ
- ЛОТ 3 – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНА, АЛАТА И ОПРЕМЕ ЗА РЕЗАЊЕ И ОБРАДУ ДРВЕТА И МЕТАЛА
- ЛОТ 4 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ПЛАСТЕНИКА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
- ЛОТ 5 – МАШИНЕ, АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА РЕЗАЊЕ И ОБРАДУ КАМЕНА

  1. Испорука на адресе корисника на подручјима опћина: Бихаћ, Босанска Крупа, Доњи Вакуф, Лукавац, Добој, Станари, Травник, Велика Кладуша, Зворник, Чајниће, Коњиц (наведено у опису сваког ЛОТ-а)
  2. Детаљна тендерска документација се може преузети од понедељка до петка у Бања Луци, Симе Миљуша 2, од 9:00 до 16:00 сати, или на wеб адреси www.udas.rs.ba. Тендерска документација може бити достављена и на захтјев преко емаил-а [email protected] или телефона 051 437 488.
  3. Садржај понуде: Назив и адреса понуђача, извод из судског регистра (оригинал или овјерена копија) са прилозима или доказ о регистрованој дјелатности, испуњен и овјерен оригинални примјерак понуде са цијеном израженом у КМ (конвертибилим маркама), референтна листа (са доказом или могућношћу провјере) и пореско увјерење о измиреним пореским обавезама издато од надлежне пореске управе. Уз понуду је потебно доставити гаранције о квалитету и доказ о поријеклу производа који ће бити саставни дио понуде. Укупан износ понуде(а) треба да укључује вриједност производа који су предмет тендера, без обрачунатог ПДВ-а (одабраном понуђачу ће бити предочено Рјешење о ослобађању од ПДВ-а).
  4. Крајњи рок за предају понуда је 25. мај 2018. године, до 13.00 сати. Понуде доставити лично или поштом у запечаћеним ковертама, одвојено ОРИГИНАЛ и КОПИЈА са назнаком: ПРОЈЕКАТ „Интегрисана социо-економска подршка жртвама мина у БиХ” – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Организација ампутираца „УДАС”, Симе Миљуша 2, 78000 Бања Лука. Могуће је доставити понуду за један, више или све лотове.
  5. Све понуде које буду достављене након наведеног временског рока неће бити узете у разматрање.
  6. Оцјена понуда ће се вршити по основу најниже цијене технички задовољавајућих производа /понуде
  7. Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима процјене понуда најкасније до 5. јуна 2018. год.
  8. Рок за испоруку производа наведених у овом позиву, је 30 календарских дана од дана закључења уговора, фцо адресе корисника.
  9. Плаћање ће се извршити након комплетно испоручених производа дефинисаних уговором/наруџбеницом, достављене документације која је по закону потребна за ову врсту услуга, те по достави рачуна. Уплата ће се извршити на пословни рачун извршиоца услуга, најкасније 10 радних дана од дана издавања рачуна.
  10. УДАС задржава право да прихвати, одбије у потпуности, поништи или одбије све понуде и при томе не сноси никакву одговорност према понуђачу, нити је у обавези образложити разлоге такве одлуке.

У наставку можете преузети тендерску документацију по ЛОТ-овима:

Copy of LOT 1_Poljoprivredne masine.xlt

Copy of LOT 2 _Alati i oprema.xlt

Copy of LOT 3 _Masine i oprema.xls

Copy of LOT 4 _Plastenici.xlt

Copy of LOT 5_ Masine alati i oprema za rezanje i obradu kamena.xlt