Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14
Apr
2021

Evropska komisija predstavila Strategiju za prava osoba sa invaliditetom 2021 - 2030

Evropska komisija je u martu 2021. godine predstavila ambicioznu Strategiju za prava osoba sa invaliditetom za period 2021–2030. godine sa ciljem da obezijedi njihovo puno učešće u društvu ravnopravno sa drugima u EU i izvan nje. Osobe sa invaliditetom imaju pravo da učestvuju u svim sferama života, baš kao i svi drugi.

Iako je tokom posljednjih decenija ostvaren napredak u pristupu zdravstvenoj nezi, obrazovanju, zapošljavanju, rekreativnim aktivnostima i učešću u političkom životu, brojne prepreke su i dalje prisutne. Vrijeme je da evropske mjere dobiju evropsku razmjeru.

Nova strategija se nadovezuje na dokument koji joj je prethodio – Evropsku strategiju za osobe sa invaliditetom za period 2010-2020. godine i doprinosi sprovođenju Evropskog stuba socijalnih prava, za koji će Evropska komisija usvojiti Akcioni plan, kao orijentir politike zapošljavanja i socijalne politike u Evropi. Strategija pruža podršku sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom na nivou EU i njenih država članica pojedinačno.

U novoj desetogodišnjoj strategiji, ključne inicijative su zasnovane na tri glavne teme:

1. Prava EU: Osobe sa invaliditetom imaju ista prava kao i drugi građani EU u pogledu preseljenja u drugu državu ili učešća u političkom životu. Nadovezujući se na iskustva pilot projekta koji se trenutno sprovodi u osam zemalja, Evropska komisija će do kraja 2023. godine predložiti uvođenje Evropske invalidske kartice u svim zemljama EU, koja će olakšati međusobno priznavanje statusa osoba sa invaliditetom između država članica i time pomoći ovim osobama u ostvarivanju prava na slobodno kretanje.

2. Samostalan život i nezavisnost: Osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive samostalno i da biraju gdje i sa kim žele da žive. Kao podršku samostalnom životu i uključivanju u zajednicu, Evropska komisija će izraditi uputstvo i pokrenuti inicijativu za unapređenje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom.

3. Borba protiv diskriminacije i jednake mogućnosti: Cilj strategije je da zaštiti osobe sa invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja. Ona teži obezbeđivanju jednakih mogućnosti i pristupa pravdi, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu. Takođe, mora biti zagarantovan i ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama i zapošljavanju.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD), usvojena 2006. godine, predstavljala je veliki pomak u obezbeđivanju prava osoba sa invaliditetom. Sve države članice EU su njene ugovornice, a to je ujedno i prva konvencija o ljudskim pravima kojoj se pridružila i EU. Ugovornice Konvencije su dužne da promovišu, štite i poštuju ljudska prava svih osoba sa invaliditetom, kao i da obezbeđuju njihovu jednakost pred zakonom. Donošenjem ove Strategije, Evropska komisija obezbeđuje okvir za podršku EU i njenim članicama u sprovođenju Konvencije.

Strategiju za prava osoba sa invaliditetom 2021 - 2030 možete preuzeti u nastavku Strategy for the Rights of Persons with Disabilities2021-2030.pdf

Izvor: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes