Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
May
2018

Javni poziv

Projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ je finansiran od Evropske unije, a implementiran od World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. U okviru pomenutog projekta, Organizacija amputiraca “UDAS”, sa adresom Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje ponuda za:

- LOT 1 – NABAVKA I ISPORUKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I PRIKLJUČAKA
- LOT 2 – NABAVKA I ISPORUKA ALATA I OPREME
- LOT 3 – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINA, ALATA I OPREME ZA REZANJE I OBRADU DRVETA I METALA
- LOT 4 – NABAVKA I ISPORUKA PLASTENIKA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE
- LOT 5 – MAŠINE, ALATI I OPREMA ZA REZANJE I OBRADU KAMENA

  1. Isporuka na adrese korisnika na područjima općina: Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf, Lukavac, Doboj, Stanari, Travnik, Velika Kladuša, Zvornik, Čajniće, Konjic (navedeno u opisu svakog LOT-a)
  2. Detaljna tenderska dokumentacija se može preuzeti od ponedeljka do petka u Banja Luci, Sime Miljuša 2, od 9:00 do 16:00 sati, ili na web adresi www.udas.rs.ba. Tenderska dokumentacija može biti dostavljena i na zahtjev preko email-a [email protected] ili telefona 051 437 488.
  3. Sadržaj ponude: Naziv i adresa ponuđača, izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija) sa prilozima ili dokaz o registrovanoj djelatnosti, ispunjen i ovjeren originalni primjerak ponude sa cijenom izraženom u KM (konvertibilim markama), referentna lista (sa dokazom ili mogućnošću provjere) i poresko uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od nadležne poreske uprave. Uz ponudu je potebno dostaviti garancije o kvalitetu i dokaz o porijeklu proizvoda koji će biti sastavni dio ponude. Ukupan iznos ponude(a) treba da uključuje vrijednost proizvoda koji su predmet tendera, bez obračunatog PDV-a (odabranom ponuđaču će biti predočeno Rješenje o oslobađanju od PDV-a).
  4. Krajnji rok za predaju ponuda je 25. maj 2018. godine, do 13.00 sati. Ponude dostaviti lično ili poštom u zapečaćenim kovertama, odvojeno ORIGINAL i KOPIJA sa naznakom: PROJEKAT „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” – NE OTVARATI, na adresu: Organizacija amputiraca „UDAS”, Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka. Moguće je dostaviti ponudu za jedan, više ili sve lotove.
  5. Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog vremenskog roka neće biti uzete u razmatranje.
  6. Ocjena ponuda će se vršiti po osnovu najniže cijene tehnički zadovoljavajućih proizvoda /ponude
  7. Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 5. juna 2018. god.
  8. Rok za isporuku proizvoda navedenih u ovom pozivu, je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, fco adrese korisnika.
  9. Plaćanje će se izvršiti nakon kompletno isporučenih proizvoda definisanih ugovorom/narudžbenicom, dostavljene dokumentacije koja je po zakonu potrebna za ovu vrstu usluga, te po dostavi računa. Uplata će se izvršiti na poslovni račun izvršioca usluga, najkasnije 10 radnih dana od dana izdavanja računa.
  10. UDAS zadržava pravo da prihvati, odbije u potpunosti, poništi ili odbije sve ponude i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđaču, niti je u obavezi obrazložiti razloge takve odluke.

U nastavku možete preuzeti tendersku dokumentaciju po LOT-ovima:

Copy of LOT 1_Poljoprivredne masine.xlt

Copy of LOT 2 _Alati i oprema.xlt

Copy of LOT 3 _Masine i oprema.xls

Copy of LOT 4 _Plastenici.xlt

Copy of LOT 5_ Masine alati i oprema za rezanje i obradu kamena.xlt