Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Jul
2017

Kreiranje lokalnog plana u cilju unapređenja položaja lica sa invaliditetom

U prostorijama Udruženja ''Zajedno'' Banja Luka, danas 24. jula 2017. godine održaće se sastanak predstavnika Grada Banja Luka, Centra za socijalni rad Banja Luka, te predstavnika nevaldinih organizacija sa ciljem kreiranja lokalnih planova za unapređenje položaja lica sa invaliditetom.

Udruženje „Zajedno“ kao predstavnik Republike Srpske, učesnik je u realizaciji projekta koji realizuje Češka NVO PEOPLE IN NEED, pod nazivom „ Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BIH“ sa još dvije organizacije iz FBiH, „Sumero“ iz Sarajeva i „Sunce“ iz Mostara. Navedene organizacije ovim projektom finansiraju zaštićeno stanovanje. Dosadašnjim projektnim aktivnostima sačinjena je Platforma, čija je misija podrška deinstitucionalizaciji i uspostava iste u BiH (kroz dijalog, saradnju, razmjenu dobre prakse i zagovaranje). Projekat se realizuje od jula 2016. godine do decembra 2018. godine.

Do sada su održana tri sastanka Platforme, na kojima su formirane tri radne grupe i određeni zadaci za svaku Organizaciju, učesnicu Projekta. Radna grupa u kojoj se nalazi UG ,,Zajedno“ u koju je uključen i Centar za socijalni rad Banja Luka, ima zadatak da unaprijedi saradnju organizacija koje zastupaju interese lica sa invaliditetom sa lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i drugim zainteresovanima, kroz donošenje lokalnih planova saradnje.

Zadatak je kreirati najmanje 2 (dva) lokalna plana saradnje do kraja tekuće godine za područje Grada Banja Luka, čije stavke imaju realne mogućnosti za uspostavljanje kvalitetnijeg dijaloga i unapređenje položaja lica sa invaliditetom, njihovo uključivanje i kvalitet života. U kreiranju ovih planova neminovno trebaju učestvovati NVO iz Banjaluke, čija je misija zastupanje interesa osoba sa invaliditetom.

Na sastanku će biti riječi o prioritetnim temama za izradu lokalnih planova saradnje kao i subjektima na koje se ti planovi odnose, ali i drugim važnim pitanjima.

Sastanku prisustvuje i predstavnik Organizacije UDAS.