Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

About us

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske je nevladina Organizacija koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica da ostvare svoja prava i integrišu se u zajednicu. Organizacija je osnovana 2002. godine, a osnovali su je žrtve mina za pružanje podrške drugim žrtvama mina. Organizacija djeluje na prostoru Republike Srpske putem pet regionalnih udruženja u Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju kao i u Federaciji BiH putem koordinatora.

Ciljana grupa

Ciljane grupe Organizacije su: žrtve mina, amputirci i članovi njihovih porodica. Članovi Organizacije mogu biti i druga lica koja žele da budu članovi naše organizacije i koji prihvataju program rada i Statut.

Vizija

Stvaranje prosperitetnog društva, društva bez barijera i predrasuda u kojem svi imaju jednake mogućnosti.

Ciljevi

Promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava žrtava mina, amputiraca; Obezbjeđenje primjene međunarodnih, regionalnih, entitetskih i državnih dokumenata, zakon i drugih propisa o pravima lica sa invaliditetom, analiza primjene tih akata i zalaganje za naprednije zakonodavstvo; Obezbjeđenje učešća amputiraca, žrtava mina i drugih lica sa invaliditetom u procesu kreiranja invalidskih politika, strategija, zakona i drugih propisa koji se tiču lica sa invaliditetom; Ostvarivanje međunardone saradnje sa relevantnim institucijama koje promovišu prava lica sa invaliditetom i pomažu rješavanju tih pitanja; Pruža podršku i pomoć kroz realizaciju programskih i projektnih aktivnosti amputiraca, žrtava mina i drugih amputiraca na području: zdravlja, medicinske i socijalne rehabilitacije, obrazovanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, kulture i sporta;

Na osnovu postignutih rezultata i pružene podrške osobama sa invaliditetom, 2006. godine Organizacija UDAS je odlukom Vlade Republike Srpske proglašena Organizacijom od javnog interesa za Republiku Srpsku. U okviru Organizacije, djeluje umjetnička Galerija UDAS koja predstavlja jedinstvenu galeriju u jugoistočnoj Evropi koja pruža mogućnost mladim studentima Akademije likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima, umjetnicima sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona da predstave svoje umjetničke radove u našoj Galeriji. Od 2017. godine umjetnička galerija preimenovana je u Kulturni centar UDAS.

Program rada

Programske aktivnosti Organizacije UDAS imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života amputiraca, žrtava mina kao i članova njihove porodice u pravcu što obuhvatnije i potpunije integracije u zajednicu. U skladu sa navedenim Organizacija programske aktivnosti realizuju kroz nekoliko oblasti:

Oblast zdravlja i socijalne zaštite

Oblast zdravlja i socijalne zaštite putem koje pružamo mogućnost amputiranim licima, žrtvama mina informacije o zdravstvenoj zaštiti; samopregledu pataljka kao i prevenciji infekcije; rehabilitacija i tretman bataljka; način korišćenja ortopedskog pomagala; savjetovanje psihologa; saradnja sa porodičnom medicinom, CBR centrima kao i sa ortopedskim radnjama.

Ekonomska reintegracija

Ekonomska reintegracija na osnovu koje amputirana lica, žrtve mina prolaze kroz programE seminara, radionica, kao i stručnih obuka s ciljem jačanja ličnih kapaciteta amputiraca, žrtava mina i njihove veće konkurencije na tržištu. U okviru navedene oblasti obezbjeđujemo podršku neformalnog zapošljavanja žrtava mina, amputiraca kroz projekte podrške biznis planova u oblasti poljoprivrede.

Zakoni i javne politike

U okviru navedene oblasti radimo na izmjenama i dopunama zakonske regulative u cilju poboljšanja kvaliteta života amputiraca, žrtava mina; pratimo postojeće zakone i njihovu primjenu u praksi; uključivanje Organizacije pri izradi zakona i pravilnika koji se odnose na našu kategoriju stanovništva; radimo na zagovaranju potpunog primjenjivanja i sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

Kultura

Kultura koja zauzima značajan segment programskih aktivnosti Organizacije kroz koju predstavljamo umjetnost na jedan jedinstven način. Umjetnike sa i bez invaliditeta, studente Akademija likovnih umjetnosti, neafirmisane umjetnika kao i eminentne ličnosti iz svjeta umjetnosti iz zemlje i Regiona predstavljamo u okviru rada Kulturnog centra UDAS. Na taj način ostvarujemo regionalno umrežavanje umjetnika sa i bez invaliditeta, zastupanje jednakih prava i nediskriminacija, podizanje svijesti javnosti na barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou. Umjetnost koristimo kao alat u promociji prava osoba sa invaliditetom kao i zagovaračkih aktivnosti.

Sve programske i projektne aktivnosti Organizacija realizuje u partnerstvu sa Vladom Republike Srpske, gradom Banja Luka kao i sa drugim ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, te nevlаdinim i međunarodnim organizacijama.

Osoblje

Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS RS
Lazo Babić, predsjednik Gradske organizacije amputiraca UDAS Banja Luka
Siniša Todorović, predsjednik Upravnog odbora UDAS RS
Gordana Šekarić, operativni menadžer
Duško Uzelac, administrativni referent
Zoran Panić, Udruženje amputiraca Doboj
Milorad Jović, Udruženje amputiraca Bijeljina
Miroslav Andrić, Udruženje amputiraca Trebinje
Srđan Jeremić, Udruženje amputiraca Istočno Sarajevo
mr Dijana Đurić, psiholog
Jelena Popović, socijalna radnica
Dragana Stanković, saradnica za pravna pitanja
mr Srđan Kosić, stručni saradnik za kulturu
mr Milan Krajnović, stručni saradnik za kulturu
mr Maja Šolak Bataković, saradnica za kulturu
mr Tatjana Ratković Bosnić, saradnica za kulturu i voditeljica Škole crtanja i slikanja za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta
Vesna Vujaković, asistent Škole crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta