Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

About us

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske je nevladina Organizacija koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica da ostvare svoja prava i integrišu se u zajednicu. Organizacija je osnovana 2002. godine, a osnovali su je žrtve mina za pružanje podrške drugim žrtvama mina. Organizacija djeluje na prostoru Republike Srpske putem pet regionalnih udruženja u Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju kao i u Federaciji BiH putem koordinatora.

Ciljana grupa

Ciljane grupe Organizacije su: žrtve mina, amputirci i članovi njihovih porodica. Članovi Organizacije mogu biti i druga lica koja žele da budu članovi naše organizacije i koji prihvataju program rada i Statut.

Vizija

Stvaranje prosperitetnog društva, društva bez barijera i predrasuda u kojem svi imaju jednake mogućnosti.

Ciljevi

Promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava žrtava mina, amputiraca; Obezbjeđenje primjene međunarodnih, regionalnih, entitetskih i državnih dokumenata, zakon i drugih propisa o pravima lica sa invaliditetom, analiza primjene tih akata i zalaganje za naprednije zakonodavstvo; Obezbjeđenje učešća amputiraca, žrtava mina i drugih lica sa invaliditetom u procesu kreiranja invalidskih politika, strategija, zakona i drugih propisa koji se tiču lica sa invaliditetom; Ostvarivanje međunardone saradnje sa relevantnim institucijama koje promovišu prava lica sa invaliditetom i pomažu rješavanju tih pitanja; Pruža podršku i pomoć kroz realizaciju programskih i projektnih aktivnosti amputiraca, žrtava mina i drugih amputiraca na području: zdravlja, medicinske i socijalne rehabilitacije, obrazovanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, kulture i sporta;

Na osnovu postignutih rezultata i pružene podrške osobama sa invaliditetom, 2006. godine Organizacija UDAS je odlukom Vlade Republike Srpske proglašena Organizacijom od javnog interesa za Republiku Srpsku. U okviru Organizacije, djeluje umjetnička Galerija UDAS koja predstavlja jedinstvenu galeriju u jugoistočnoj Evropi koja pruža mogućnost mladim studentima Akademije likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima, umjetnicima sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona da predstave svoje umjetničke radove u našoj Galeriji. Od 2017. godine umjetnička galerija preimenovana je u Kulturni centar UDAS.

Program rada

Programske aktivnosti Organizacije UDAS imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života amputiraca, žrtava mina kao i članova njihove porodice u pravcu što obuhvatnije i potpunije integracije u zajednicu. U skladu sa navedenim Organizacija programske aktivnosti realizuju kroz nekoliko oblasti:

Oblast zdravlja i socijalne zaštite

Oblast zdravlja i socijalne zaštite putem koje pružamo mogućnost amputiranim licima, žrtvama mina informacije o zdravstvenoj zaštiti; samopregledu pataljka kao i prevenciji infekcije; rehabilitacija i tretman bataljka; način korišćenja ortopedskog pomagala; savjetovanje psihologa; saradnja sa porodičnom medicinom, CBR centrima kao i sa ortopedskim radnjama.

Ekonomska reintegracija

Ekonomska reintegracija na osnovu koje amputirana lica, žrtve mina prolaze kroz programE seminara, radionica, kao i stručnih obuka s ciljem jačanja ličnih kapaciteta amputiraca, žrtava mina i njihove veće konkurencije na tržištu. U okviru navedene oblasti obezbjeđujemo podršku neformalnog zapošljavanja žrtava mina, amputiraca kroz projekte podrške biznis planova u oblasti poljoprivrede.

Zakoni i javne politike

U okviru navedene oblasti radimo na izmjenama i dopunama zakonske regulative u cilju poboljšanja kvaliteta života amputiraca, žrtava mina; pratimo postojeće zakone i njihovu primjenu u praksi; uključivanje Organizacije pri izradi zakona i pravilnika koji se odnose na našu kategoriju stanovništva; radimo na zagovaranju potpunog primjenjivanja i sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

Kultura

Kultura koja zauzima značajan segment programskih aktivnosti Organizacije kroz koju predstavljamo umjetnost na jedan jedinstven način. Umjetnike sa i bez invaliditeta, studente Akademija likovnih umjetnosti, neafirmisane umjetnika kao i eminentne ličnosti iz svjeta umjetnosti iz zemlje i Regiona predstavljamo u okviru rada Kulturnog centra UDAS. Na taj način ostvarujemo regionalno umrežavanje umjetnika sa i bez invaliditeta, zastupanje jednakih prava i nediskriminacija, podizanje svijesti javnosti na barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou. Umjetnost koristimo kao alat u promociji prava osoba sa invaliditetom kao i zagovaračkih aktivnosti.

Sve programske i projektne aktivnosti Organizacija realizuje u partnerstvu sa Vladom Republike Srpske, gradom Banja Luka kao i sa drugim ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, te nevlаdinim i međunarodnim organizacijama.