History

Kultura zauzima značajan segment u promociji rada, projektnih i programskih aktivnosti Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske kroz koju predstavljamo umjetnost i umjetničke potencijale osoba sa i bez invaliditeta. Umjetnike/ce sa i bez invaliditeta, studente akademija likovnih umjetnosti, neafirmisane umjetnika kao i eminentne ličnosti iz svijeta umjetnosti iz zemlje i regiona predstavljamo u okviru projekata iz oblasti kulture. Na taj način ostvarujemo regionalno umrežavanje umjetnika sa i bez invaliditeta, promovišemo zastupanje jednakih prava i nediskriminacija, podizanje svijesti javnosti o barijerama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou.

Kako bismo realizovali koncept ljudskih prava u oblasti invalidnosti, promovisali prava, potrebe i probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, 2007. godine u okviru Organizacije počela je sa radom Umjtnička galerija UDAS Banja Luka. Koncept Galerija definisan je na način da Galerija bude mjesto u Bosni i Hercegovini koje će pružiti mogućnost mladim studentima sa akademija likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima, umjetnicima sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona da predstave svoje umjetničke radove u našoj Galeriji. Riječ je o jedinstvenoj galerija u jugoistočnoj Evropi sa prostorom prilagodjenim potrebama osoba sa invaliditetom. Izlagači se biraju odlukom Umjetničkog savjeta Galerije na osnovu raspisivanja dva javna poziva tokom godine.

Cilj kulturnih aktivnosti je kulturno stvaralaštvo i primjenjena umjetnost s ciljem da se kroz kulturne manifestacije doprinese očuvanju kulturne baštine, promociji nacionalne kulture i kulturne različitosti, interkulturalnosti, razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje, predstavljanje i afirmacija umjetnosti u zemlji i inostranstvu, učestovanju eminentnih imena iz svijeta umjetnosti, kreiranju edukativnih programa, kao i nastanku kvalitetnih umjetničkih djela. Kulturne aktivnosti u okviru rada Galerije koristili smo i koristimo ”alat” u promociji prava osoba sa invaliditetom.

Aktivnosti Galerije:

  1. Samostalne i kolektivne izložbe u Galeriji - u toku kalendarske godine predstavimo 10-12 izložbi
  2. Zastupanje jednakih prava i nediskriminacije – kroz razne vidove likovnih radionica ukazujemo na važnost poštovanja prava, potreba i kreativnih mogućnosti osoba sa invaliditetom
  3. Podizanje svijesti javnosti na barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom- ukazujemo kroz konkretne primjere na koji način i u kojoj mjeri se vrijednuju radovi čiji su autori umjetnici sa invaliditetom
  4. Promocija kreativnog potencijala umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou – predstavljanjem umjetnika iz Regiona u našoj galeriji radimo na umrežavanju i povezivanju umjetnioka iz BiH i regije

U dosadašnjem radu imali smo priliku da umjetnička djela iz našeg fundusa predstavimo u velikom broju javnih i kulturnih centara i institucija u BiH, a neka od njih su:

  1. Parlamentarna skupština BiH;
  2. Kulturni centar Mrkonjić Grad;
  3. Centar za kulturu i infirmisanje Doboj;
  4. Muzej Hercegovine, Trebinje;
  5. Bosanski kulturni centar Tuzla;
  6. Muzički centar Pavarotti, Mostar, kao i mnogi drugi.

Takođe, kroz rad Galerije UDAS radimo na društvenoj odgovornosti kada je u pitanju kultura i umjetnost koja se manifestuje kroz: opremanje prostora Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite sa umjetničkim radovima kao i u Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, zatim doniranje i opremanje umjetničkih radova u Centra za radiologiju Banja Luka kao i oslikavanje zidova igraonice u roditeljskoj kući za djecu oboljelu od malignih bolesti u Banja Luci.

Galeriju UDAS tokom jedne kalendarske godine posjeti preko 1500 gostiju što predstavlja značajan pokazatelj rada i postignutih rezultata Galerije iz razloga što je zainteresovanost posjetilaca velika i u konstantnom je porastu. Sve izložbe koje se predstavljaju u Galeriji su za izlagače potpuno besplatne i iste traju od 15 do 30 dana.

U fundusu Galerije imamo 383 umjetnička rada čiji su autori umjetnici sa i bez invaliditeta, diplomirani umjetnici, neafirmisani umjetnici iz BiH, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije.

Projekti u oblasti kulture koje realizujemo u toku jedne kalendarske godine su:

a) Škola crtanja i slikanja za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta
b) Samostalne i kolektivne izložbe umjetnika/ca sa i bez invaliditeta iz BiH i regiona
c) Kulturna manifestacija ''Jesen grafike''

Od 1. januara 2017. godine Umjetnička galerija UDAS preimenovana je u naziv Kulturni centar UDAS.