Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
May
2020

Analiza pristupačnosti ostvarivanja biračkog prava za osobe sa različitim vrstama invaliditeta u BiH

Analiza pristupačnosti ostvarivanja biračkog prava za osobe sa različitim vrstama invaliditeta u BiH nastala je u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg realizuju Organizacija amputiraca “Udas” Banja Luka u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG “Nešto Više” iz Sarajeva, a koji je podržala Evropska unija.

Istraživanje je trajalo 4 mjeseca u periodu od decembra 2019. godine do aprila i radile su ga osoba sa invaliditetom. Radi se o najsveobuhvatnijoj analizi pristupačnosti ostvarivanja kako aktivnog, tako i pasivnog biračkog prava OSI u BiH, u kojoj su zastupljene osobe sa različitim vrstama invaliditeta, iz različitih dijelova BiH.

Ključno pitanje na koje Analiza trebala da odgovori je: Koliko je izborno pravo (aktivno i pasivno) dostupno OSI u BiH. Na navedeno pitanje, odgovori su traženi kroz istraživanje s postavljenim sljedećim ciljevima:

  1. Da se utvrdi stepen zastupljenosti pitanja invaliditeta u međunarodnim i domaćim strateškim i zakonskim propisima kojima se reguliše ostvarivanje biračkog prava;
  2. Da se ispita stepen i adekvatnost procedura i mehanizama za ostvarivanje biračkog prava za OSI kojima raspolažu institucije u BiH;
  3. Da se utvrde uzroci i ponude rješenja za nizak stepen političke participacije OSI;
  4. Da se utvrde iskustva i stavovi OSI o pristupačnosti aktivnog i pasivnog biračkog prava, te mogućnosti političke participacije u BiH.

Shodno ciljevima, ovaj dokument obuhvata četiri dijela:

  1. Analizu strateškog i pravnog okvira na međunarodnom i domaćem nivou s aspekta ostvarivanja biračkog prava osoba sa invaliditetom;
  2. Analizu institucionalnih mehanizama, te prakse institucija za sprovođenje izbora na državnom i lokalnom nivou;
  3. Analizu fizičke i informacione pristupačnosti svih aspekata ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava za osobe sa invaliditetom kroz ispitivanje iskustava i stavova samih osoba sa invaliditetom, kao i predstavnika udruženja za pružanje zaštite osobama sa intelektualnim poteškoćama, te
  4. Analizu učešća osoba sa invaliditetom u političkim strankama.

Publikacija se nalazi ovdje