Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Apr
2018

Društvena preduzeća prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vlada Republike Srpske objavila je prednacrt Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske. Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj društvenog preduzetništva putem osnivanja i razvoja društvenih preduzeća i razvijanje svijesti o značaju socijalne ekonomije i društvenog preduzetništva za ekonomski i društveni razvoj Republike Srpske.

Za razliku od tradicionalnog, ovaj vid poslovanja zadovoljava društvene potrebe, a kreatori ovog zakona smatraju da društvena preduzeća mogu biti jedan od ključnih faktora unapređenja ekonomske politike u Srpskoj. Predviđeno je da u tim preduzećima od ukupnog broja zaposlenih radi 50 odsto socijalno i ekonomski isključenih osoba, što može značajno smanjiti teret socijalnih davanja, ali i pružiti podršku privredi.

U prednacrtu Zakona stoji da će se u ovim preduzećima primjenjivati demokratsko odlučivanje, tako da će svi zaposleni i vlasnici kapitala imati jednako pravo glasa. Zakon predviđa da se dobit preduzeća u iznosu do 50 odsto može isplatiti osnivačima ili vlasnicima kapitala, dok se preostali iznos zarade reinvestira u djelatnost firme ili se donira u humanitarne svrhe. Predviđeno je i da se djelatnost društvenih preduzeća subvencioniše putem posebnih poreskih olakšica.

Socijalna preduzeća pružiće šansu brojnim kategorijama: osobama s invaliditetom, pripadnicima etničkih manjina, licima u stanju socijalne potrebe, raseljenima ili izbjeglicama, samohranim nezaposlenim roditeljima, bivšim zatvorenicima, žrtvama trgovine ljudima, nasilja u porodici, seksualnog nasilja ili eksploatacije, bivšim zavisnicima od alkohola i droga.

Prednacrt Zakona dostupan je na sajtu Valde Republie Srpske na sledećem linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/media/vijesti/Pages/Zakon-o-drustvenom-preduzetnistvu-RS.aspx

Komentari i sugestije mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected] do 22.05.2018. godine.