Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
13
Sep
2019

Podrška žrtvama mina važan dio protivminskih akcija

Na Konferenciji za pomoć žrtava mina koja se održava u Jordanu od 10-12. septembra 2019. godine učestvuje delegacija Bosne i Hercegovine, koju čini i predstavnik Organizacije UDAS.Predstavnici BiH su učestvovali u okviru diskusije/panela koji se odnosio na regionalnu saradnju. Panelom je moderirao direktor Centra za uklanjanje mina BiH, Saša Obradović

Neki od dominantnih stavova koji su se mogli čuti tokom prvog dana Konferencije su:

  1. Donosioci odluka u državama moraju da shvate i prihvate da je podrška žrtvama jednako važan dio protivminske akcije i da se više angažuju po tom pitanju jer podrška ne donosi dobrobiti samo žrtvi kao pojedincu, već i njegovom užem i širem okruženju, pa i društvu u cjelini
  2. Potrebno je pronaći i uspostaviti efikasnije mehanizme na internacionalnom nivou koji neće dozvoliti da se podrška žrtvama potcijeni i ne sprovodi u praksi
  3. Države moraju da identifikuju koji su adekvatni subjekti i organizacije koje imaju kapacitete i stručni kadar i potrebno znanje da na najefikasniji i najbolji mogući način pruže podrušku žrtvama u svakom pogledu i da obezbjede trajne i stabilne izvore finansiranja za takve subjekte
  4. Uspostaviti jasno vidljivu mjerljivost uspješnosti pružene podrške žrtvma
  5. Naročito podsticati primjenu peer podrške u okviru sveobuhvatne podrške žrtvama zbog evidentno pozitivnih rezulatata i efekata
  6. Uspostaviti nove ili ažurirati postojeće baze podataka o žrtvama i njihovim potrebama
  7. Postoji potreba za osnivanjem regionalnih fondova koji bi bili sposobni da privuku potencijalne donatore i da prepoznaju organizacije koje treba da finansijski podrže jer su kompetentne u oblasti podrške žrtvama, uz uspostavljanje efikasnog sistema nadzora i izvještavanja o utrošenim sredstvima