Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Mar
2022

Povećana novčana sredstva za kupovinu ortopedskih pomagala

Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite povećalo je ukupan novčani iznos sredstava za ortopedska pomagala za ratne vojne invalide, amputirce. Za finansiranje troškova kupovine ortopedskih pomagala za 2022. godinu obezbijeđen je iznos od 2.500.000,00 KM.

Uvažavajući potrebe korisnika ortopedskih pomagala, te prijedloge Organizacije amputiraca ''UDAS'' Republike Srpske i Udruženja paraplegičara ''Slankamenci'', Kriterijima za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima (amputirci i parapčlegičari) za kupovinu ortopedskih pomagala u 2022. godini predviđeno je povećanje iznosa sredstava za pojedina ortopedska pomagala i proširenje liste ortopedskih pomagala.

Povećanje ukupnog iznosa sredstava za ortopedska pomagala za ratne vojne invalide, amputirce omogućena je nabavka: __

  1. Kvalitetnijeg stopala (karbonsko ili druge vrste stopalo) za korisnike podkoljenih i nadkoljenih proteza jer je za tu namjenu povećan izbnos za 2.000,00 KM
  2. Silikonske lajner čarape za sve korisnike ortopedskih pomagala – amputirce jer je povećan iznos koji se kreće u rasponu od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM, što zavisi od vrste i broja potrebnih ortopedskih pomagala
  3. Koljena za korisnike nadkoljenih proteza jer je za tu namjenu predviđen iznos od 1.500,00 KM po komadu.

U skladu sa navedenim povećanjem iznos novčanih sredstava za proteze u 2022. godini biće sledeći: __

  1. Amputirac sa podkoljenom amputacijom jedne noge, umjesto 5.142,24 KM ostvariće iznos od 9.142,24 KM
  2. Amputiraca sa podkoljenom amputacijom obje noge, umjesto 9.745,30 KM ostvariće ioznos od 17.745,30 KM
  3. Amputirac sa nadkoljenom poroitezom jedne noge, umjesto 6.084,80 KM ostvariće iznos od 10.584,80 KM
  4. Amputirac sa nadkoljenom protezom obje noge, umkejsto 11.630,10 KM ostvariće iznos od 20.630,10 KM

Dakle, dosadašnji iznos novčanih sredstava koji su se odobravali ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskih pomagala će biti uvećani svim amputircima koji stiču pravo u 2022. godini.

Povećanje ukupnog iznosa sredstava za ortopedska pomagala za ratne vojne invalide – paraplegičare obezbijeđeno je: _

  1. Povećan iznos sredstava za kupovinu medicinskih sredstava za urogenitalni sistem, tako da će za te namjene umjesto 1.200,00 KM isplaćivati iznos od 1.500,00 KM.

Takođe, proširena je Lista ortopedskih pomagala:

  1. Uvrštavanjem medicinskog sredstva Ortoza (Hesing aparat) za šta su predviđena sredstva u iznosu od 6.127,00 KM što je za 1.000,00 KM više u odnosu na cjenovnik Fonda zadravstvenog osiguranja Republike Srpske
  2. Uvrštavanjem medicinskog kreveta - električnog u iznosu od 2.700,00 KM, a što je više u odnosu na cjenovnik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Novčana sredstva za kupovinu ortopedskog pomagala odobravaju se u odnosu na istek roka trajanja ortopedskog pomagala, a ne u odnosu na vrijeme podnošenja zahtjeva tako da korisnici ne mogu biti oštećeni bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva.

Podsjećamo, način rješavanja pitanja ortopedskih pomagala isplatom, novičanih sredstava koju Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite vrši ratnim vojnim invalidima amputircima i paraplegičarima u cilju nabavke kvalitetnijih ortopedskih pomagala i pojednostavljenu proceduru, rezultat je dobre saradnje Ministarstva, Organizacije amputiraca ''UDAS'' i Udruženja paraplegičara ''Slankamenci''. Ministarstvo rada i boračko - inavlidske zaštite je 2018. godine zaključilo Protokola o saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske čime je data mogućnost ratnim vojnim invalidima i paraplegičarima pravo na ortopedsko pomagalo koje mogu ostvariti kod ovog Ministarstva u vidu novčanih sredstava.