Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Jan
2022

Povećanje osnovice za 4% u 2022. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 153. sjednici, u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za 4% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata. Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za 4% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu. Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka od 5%. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu. Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka ostaje nepromijenjena u odnosu na osnovicu za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu. Broj boraca koji ima pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu (borci prve i druge kategorije) je 49.344. Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka potreban je iznos od 8.008.966,65 KM. Isplata godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu treba biti izvršena do kraja prvog kvartala 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Vlada Republike Srpske je 2018. godine svojom odlukom uspostavila mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju. Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja (koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije) borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža.

Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 KM. U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu 2018 - 2021. godina. Sa 31. 12. 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja.

Izvor:www.vladars.net