Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
13
Jan
2020

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine

Nakon usvojenih izmjena i dopuna Zakona o javnim putevima Republike Srpske na šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane dana 27.09.2019. godine, Nadzorni odbor JP ‘’Autoputevi Republike Srpske’’ je na 67. sjednici održanoj dana 26.11.2019. godine donio Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine.

Pravilnikom je, između ostalog, definisno da su oslobođena od plaćanja putarine sledeća lica:

  1. Za maloljetna lica, lica lišena poslovne sposobnosti, lica pod starateljstvom ili sa produženim roditeljskim staranjem ili usvojena lica sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenta tjelesnog oštećenja, odnosno navedena lica kod kojih utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, zahtjev za oslobađanj eplaćanja putarine mogu podnijeti njihovi zakonski zastupnici, roditelji sa produženim roditeljskim staranjem, staraoci ili usvojioci, a koji prevoze ova lica

  2. Za maloljetna lica, lica lišena poslovne sposobnosti, lica pod starateljstvom ili sa produženim roditeljskim staranjem ili usvojena lica oboljela od rijetkih bolesti zahtjev za oslobađanj eplaćanja putarine mogu podnijeti njihovi zakonski zastupnici, roditelji sa produženim roditeljskim staranjem, staraoci ili usvojioci, a koji prevoze ova lica

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine možete preuzeti u nastavku Pravilnik-o-postupku-i-načinu-ostvarivanja-prava-na-oslobađanje-od-plaćanja-.pdf